De erfenis fan muoike Bella

€ 10,00
za 2 mrt 2019 - 20:00
De Kruisweg
Deur open 19:30
Pin aanwezig

Tonielskip “ Hjir binne wy dan “ spilet,

De erfenis fan muoike Bella

Een klucht yn trije bedriuwen

Beide jûnen musyk fon ‘ Bonifatius band ‘

 

 

 

 Mobiel scannen mogelijk. Dit houdt in dat uw E-tickets kunnen worden gescand vanaf uw smartphone.