GDPR AVG

Privacyverklaring MGTickets

MGTickets, gevestigd te Dokkum, is verwerker van en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

MGTickets
Rondweg West 35E
9101BE  Dokkum

Bereikbaar op: info@mgtickets.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

MGTickets verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-       Uw naam;
-       Plaatsnaam;
-       Telefoonnummer;
-       E-mailadres;

Als u zich als reseller inschrijft vragen wij ook de volgende gegevens van u

-    Bedrijfsnaam;
-    Adresgegevens;
-    Banknaam;
-    Bank vestiging;
-    Bankrekeningnummer;
-    kvk-nummer;

Informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u de MGTickets-sites gebruikt

Wij gebruiken cookies en andere hulpmiddelen (web analytics) om automatisch informatie over u te verzamelen wanneer u de MGTicketssites gebruikt, met inachtneming van de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. 


De soorten informatie die wij automatisch kunnen verzamelen zijn onder andere:
-       Gegevens van wat u heeft bekeken op de desbetreffende webpagina’s.

“Gebruikersinformatie”

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


MGTickets verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-       Doel is de gegevens welke wij hebben verzameld op de juiste en eenduidige manier door te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke;
-       Gebruik van de gegevens ter ondersteuning van commerciële activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.


Geautomatiseerde besluitvorming

MGTickets neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens; bijvoorbeeld een medewerker van MGTickets tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MGTickets bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen die wettelijk zijn vastgelegd voor gegevens welke wij verwerken voor verwerkingsverantwoordelijken hanteren wij de regels die de verwerkingsverantwoordelijke ons heeft opgelegd.


Delen van persoonsgegevens met derden

n.v.t.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MGTickets gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

MGTickets gebruikt functionele, analytische cookies. MGTickets gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MGTickets en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Door dit aan te vragen via aangetekend schrijven naar:MGTickets, Rondweg West 35E 9101BE Dokkum


Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MGTickets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier op onze site.

Wijzigingen Privacyverklaring

MGTickets behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.