Klún & Knoffelhakke – Dikke maten

€ 15,00
za 3 feb 2018 - 20:30
De kruisweg
Deur open 20:00
Pin automaat aanwezig.

As jo al fanôf 1994 tegearre op ‘e planken steane, dan kin it hast net oars as jo binne dikke maten wurden.
Mar… Hoe moatte wy dit eins lêze? Wat bedoelt it duo mei dikke?
Sille wy dat dan mar oan de taskôgers oerlitte?

De programma’s fan Klún en Knoffelhakke litte harren it bêste omskriuwe as typkesteater, wêryn it publyk ek net fergetten wurdt. Klún en Knoffelhakke besykje der in show fol mei nuvere typkes en frjemde foarfallen fan te meitsjen.

En dochs is der in reade tried, mar besykje dy tusken alle wille troch mar ris te finen…

 

 

 

 Mobiel scannen mogelijk. Dit houdt in dat uw E-tickets kunnen worden gescand vanaf uw smartphone.