"It wie op in simmerjûn" fan Pier21

  • 1 March 2019 20:00
  • Niet van toepassing
  • MFA De Ynset Holwerd
  • € 18,50
"It wie op in simmerjûn" fan Pier21

 

MFA De Ynset te Holwerd
Morgenzon 7
9151 KM HOLWERD

Zaal open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Kaarten VVK: € 17,50,- (exclusief administratiekosten MG-Tickets)
Aan de kassa: € 19,50,-

De verhaallijn: Theo en Anneke ha elkoar op lettere leeftyd fûn. Theo helpt sa goed as er kin bij it finen fan in noflik plak yn it fersoargingstehûs foar Anneke har heit en mem. Daniel en Wimmy. Dy binne op in leeftyd dat sy allang net mear op in paad kinne mei Daniel syn grutte hobby, it draaioargel. Mar se wolle net ofhinkelik wurde en ha hiele oare plannen. Tegearre wolle sy ut it libben stappe nei in leste duns op "It wie in simmerjun".

In geweldige foarstelling mei Jan Arendz en Joke Tjalsma. Under regy fan Jos Thie, de grutte man achter "de Stormruiter".