Sneon 16 maart 2024 - PAK DE KOFFER MAR WER ÚT, LEAVE!

  • 16 March 2024 20:00
  • Toanielferiening 'Foar ús wille' Hallum
  • € 12,00
Sneon 16 maart 2024 - PAK DE KOFFER MAR WER ÚT, LEAVE!

LET OP!: Jo keapje kaarten foar de toanielútfiering op sneon 16 maart 2024 om 20:00 oere.

IT STIK YN IT KOART:
It stik spilet him ôf yn in hotel. Wêr't Robertus mei syn freondinne in leuk wykein ha sil. Hy hat syn frou wiis makke, dat er in kursus folgje moat. Dat blykt net sa tûk te wêzen.. Mar se binne net de iennige gasten: de famylje Verhoeve fine it noch altyd leuk om mei-inoar in wykeintsje fuort te gean. Alhoewol, “leuk” by harren net altyd fan tapassing is.. En wat te tinken fan de optwingerige keunstner Ido en de senuwachtige Julia.. It personiel is mear mei himsels dwaande, as mei de gasten. Troch in ûngelok yn it hotel wurde alle gasten twongen om byinoar op 'e lippe sitte te moatten, dat is freegjen om betizing en de nedige problemen. Hoe rint dit ôf?

SPILERS:
Monique Timmermans - Resepsjoniste  Jantine de Vries
Harrie Schelfhout - Ober Wytse Wagenaar
Peter Wierstra - Sjefkok Fokke de Vries
Robertus van der Heyde - Manager by in bank Louis de Groot
Corrie Topper - Freondin fan Robertus Jacoba Wijbenga
Julia Hoppe - Sekretaresse fan Robertus Margriet Lei
Djoeke Verhoeve - Mem fan Maaike en Sjaan Joke Talsma
Maaike Verhoeve - De âldste sus Hanna Bremer
Sjaan Verhoeve - De jongste sus Trijntje Smid
Maria - Ynterieurfersoarchster Wietske Wagenaar
Ido del Monte - Keunstner  Henk den Belder
Kees van der Ven - Kennis fan Ido Louis de Groot

Blijspul fan:  Jan Tol en Astrid Baijs
Fryske oersetting:  Siep Jorna

Rezjy:  Lucas de Blécourt