Klún & Knoffelhakke DIT kin net mear

  • 27 January 2024 20:00
  • Aktiviteitenkommisje De Kruswei
  • € 12,50
Klún & Knoffelhakke   DIT kin net mear

KLÚN EN KNOFFELHAKKE


Op Zaterdag 27 januari 2024 in de Kruswei te Damwald.

Wilt u een avondje lekker lachen, koop dan snel je kaarten.

Zaal open 19.30.