Het Westereender PIRATENFEEST REGULAR

  • 4 November 2023 19:30
  • 12+
  • de Vries evenementen
  • € 12,50
Het Westereender PIRATENFEEST REGULAR

Het Westereender PIRATENFEEST, 

Takkommende Saterje giet it wer oan, ut Westereender piratenfeest ien de Westereen, mar dot sil wol fjarsich sprekke. Oan disse ediesje wurkje mei: de Muiters, Steyn Land, Edwin Hooft, Alex van Kammen, Jordie Hemoes, Zangeres Jayden en Jan fon The Nightbirds. 

Dus net stinne, mar hinne! Sjoche we jo 4 November?