Muziektheatergroep Sater: Wat dogge wy mei mem?

  • 26 November 2022 20:10
  • It Spektrum
  • € 12,50
Muziektheatergroep Sater: Wat dogge wy mei mem?

Muziektheatergroep Sater brengt dit seizoen ‘ Wat dogge wy mei mem? Het verhaal gaat over zussen die met elkaar bespreken wat ze aan moeten met Mem die oud en gebrekkig wordt en misschien wel toe is aan een seniorenappartement. Of zijn er andere mogelijkheden? Deze voor velen herkenbare situatie wordt hilarisch gebracht en is ook wat verdrietig, maar is vooral waar. 

In jûn troch de wike. Trije froulju út ien en deselde húshâlding komme by inoar. Harren mem is haljetrawalje yn it sikehûs bedarre. Ja, wat no? Wat dogge we mei mem? Dy fraach is de oanset ta in diskusje dy’t der net om liicht. De spanning nimt geandewei it petear ta en set de ûnderlinge relaasjes goed op skerp.

Alle trije hawwe se, neist de dielde oantinkens oan mem én heit, elk ek har eigen ferhaal, mei belangen en langsten. Geandewei de jûn komt dat allegear as skerp soer nei boppen.

In gleske wyn, wat nútsjes, tsiis en woarst; al hoe gesellich ek, de goede sfear slacht sadwaande folslein om yn in krisissituaasje. Ien en oar hat fan gefolch dat de froulju twongen wurde harren fêste patroanen en gewoanten los te litten. De fjouwer jonges fan de middelste suster, soargje geandewei de jûn foar in muzikaal tsjinlûd. De stipe dy’t dêrfan útgiet, is fan in folle gruttere needsaak as dat de froulju yn ‘t foar tocht hiene.

Sater bestaat al meer dan 20 jaar en speelt vooral stukken over en rond vrouwenslevens: over rolpatronen, hoe vrouwelijke schoonheidsidealen je in de weg kunnen zitten en levensvragen: waar draait hetleven nu uiteindelijk om? Ben je toe aan wat vrolijkheid en een ander perspectief kom dan vooral naar deze Friestalige voorstelling.