Fryske Les

  • 13 October 2021 19:30
  • 16+
  • It Spektrum
  • € 30,00
Fryske Les

Voor Niet-Friestaligen:

In Burdaard e.o. komen wonen, maar de Friese taal nog niet machtig? Dan nodigen we je van harte uit voor een korte cursus Fries spreken en verstaan. In drie cursusavonden leer je eerste beginselen van onze rijke tweede rijkstaal en helpen we je over de drempel om Fries te spreken in het dorp als de situatie daarom vraagt.

Foar Frysktaligen:

Kin dyn skriuwen noch wol wat ferbettering brûke? Foar Frysktaligen is der parallel oan boppesteande kursus in Fryske skriuwkursus, yn in oare seal. Yn de kursus wurde basale skriuwregels behannele en wurdt oefene yn it praktyske gebrûk. Wolst ris in Frysk kaartsje skriuwe, in mail of yn it Frysk appe? Wy helpe dy graach op ‘en paad.

De cursusavonden zijn niet als aparte lessen te volgen, alleen per set van 3. Data:

13-10-2021 19:30:00
27-10-2021 19:30:00
10-11-2021 19:30:00